Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementMagazin

17. Januara 2021.

Dženis Šaćirović: 201 knjiga o bošnjačkom identitetu

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

DŽENIS ŠAĆIROVIĆ: 201 KNJIGA O BOŠNJAČKOM IDENTITETU

– SPISAK LITERATURE ZA UPOZNAVANJE I EDUKACIJU

Spisak izbora 201 knjige o bošnjačkom identitetu, nastao je kao potreba da mladi bošnjački istraživači na jednom mjestu imaju uvid u bošnjačku kulturno-historijsku građu i da posjeduju jedan sveobuhvatan spisak važnih knjiga za upoznavanje i proučavanje vlastitog identiteta. Danas, kada nije svima dostupna preporuka starijih znanstvenika, kulturnih poslenika i autora literature, potrebno je dostaviti upute za istraživanje i pronalaženje literature. U tom smislu, smisao pravljenja ovog spiska je upravo u tome da se obilaskom bošnjačkih, ali i drugih biblioteka na akademijama, univerzitetima i u knjižnicama, ljudi najprije budu upoznati sa naslovima i autorima koje treba pronaći i čitati. Ovaj spisak ima za cilj da obuhvati sve epohe od staroga vijeka i prvih pomena Bošnjaka i historijskih prostora na kojima su živjeli i na kojima žive, da istraživače upozna sa tragovima materijalnog i nematerijalnog naslijeđa, od opće historije, jezika, pisma, geografije, epigrafike, onomastike, običaja, književnosti, epike i znamenitih ličnosti. Ovdje su zastupljeni različiti autori sa različitih prostora, koji su šire ili posebno obrađivali određene teme. Tu su autori sa najvišim akademskim i univerzitetskim zvanjima, historičari, jezikoslovci i kulturni stvaaoci bez kojih ne bismo mogli znati onoliko koliko znamo o sebi danas. U cilju afirmacije, zastupljeni su i autori koji su se periodično bavili istraživanjima, kako iz ljubavi, tako i iz potrebe da ostave traga u bošnjačkoj historiji i bošnjačkim naraštajima. Međutim, da bi priča bila potpuna, navedena su i djela nebošnjačkih autora koji su korektno iznijeli svoja istraživanja, među kojima se nalaze i mnogi poznati regionalni i svjetski autori. Ovdje, svakako, izneseni su samo naslovi historijske građe, među kojima se ne nalaze književna djela od historijskog značaja i dokumenti poput državničkih i državotvornih, koji se mogu naći na posebnom spisku i uz konsultacije sa našim poznavaocima književne historije i zaostavštine. Njih posebno molimo da se uključe.

Druga namjena ovog spiska literature je da posluži neupućenim i zlonamjernim ljudima koji osporavaju bošnjake, bošnjačku kulturu, bosanski jezik i povijesne prostore koje bošnjaci nasjeljavaju i u kojima bivstvuju u svojoj etičko-humanističkoj posebnosti. Njima se nemamo pravo opravdavati, niti imamo obavezu braniti svoj identitet, ali ih humanih razloga im ovaj spisak činimo vidljivim. Svjesni smo da samo postupak čitanja i proučavanja može oplemeniti čovjeka i lišiti ga zabluda o nametanjima, negiranjima i destrukcijama prema drugome, pa i vjerujemo da je put savladavanja konflikta, put kojim idu razumni koji su spremni da uče, nauče i shvate.

Sa željama da se ovaj spisak pretvori u potraživanje literature koja će biti dostupna svima u možda nekoj online biblioteci za sve Bošnjake na svim meridijanima svijeta, ali i za sve ostale ljude željne upoznavanja i znanja, dostavljam ovaj dokument.

NAPOMENA: Izbor literature predstavlja lični izbor referentne kulturno-historijske građe autora ovog teksta.

SPISAK SASTAVIO: MR. DŽENIS ŠAĆIROVIĆ, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE MATICE BOŠNJAKA SANDŽAKA

 1. AKADEMIJA, MUAMER ZUKORLIĆ
 2. ALIJA DŽOGOVIĆ – KNJIŽEVNE STUDIJE, SUADA A. DŽOGOVIĆ
 3. ANTIČKA NASELJA I KOMUNIKACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI, ESAD PAŠALIĆ
 4. ANTIČKI KULTNI I VOTIVNI SPOMENICI NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE, ENVER IMAMOVIĆ
 5. ANTOLOGIJA BOŠNJAČKE PRIPOVJETKE XX VIJEKA, ENES DURAKOVIĆ
 6. ANTOLOGIJA BOŠNJAČKOG ESEJA XX VIJEKA, ALIJA ISAKOVIĆ
 7. AVDO MEĐEDOVIĆ NA RASKRŠĆU REPRODUKCIJE I KREACIJE, DUŠICA MINJOVIĆ
 8. BOGUMILI SANDŽAKA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ
 9. BOSANSKA KRALJEVINA SREDINOM XV. VIJEKA, MITHAT SPAHIĆ
 10. BOSANSKI BUKVAR – BOSNA, BOSANCI I BOSANSKI JEZIK, NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ
 11. BOSANSKI ELAJET OD KARLOVAČKOG DO POŽAREVAČKOG MIRA, ENES PELIDIJA
 12. BOSANSKI HERETICI, ANTO BABIĆ
 13. BOSANSKI JEZIK I BOŠNJACI, AMIRA IDRIZBEGOVIĆ
 14. BOSANSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE, ALIJA DŽOGOVIĆ
 15. BOSANSKI JEZIK, JAHJA FEHRATOVIĆ
 16. BOSANSKI JEZIK, SENAHID HALILOVIĆ
 17. BOSANSKI MUSLIMANI U OSMANSKOJ DRŽAVI, AVDO SUĆESKA
 18. BOSANSKI PAŠALUK (PRVI I DRUGI DIO), HAZIM ŠABANOVIĆ
 19. BOSANSKOHERCEGOVAČKI GRADOVI NA RAZMEĐU XIX. I XX. STOLJEĆA, ILIJAS HADŽIBEGOVIĆ
 20. BOSANSKOMUSLIMANSKA USMENA EPIKA, DŽENANA BUTUROVIĆ
 21. BOSANSKO-TURSKI RJEČNIK, MUHAMED HEVAI USKUFI
 22. BOSNA I BOŠNJACI – DRŽAVA I NAROD KOJI SU TREBALI NESTATI, OMER IBRAHIMAGIĆ
 23. BOSNA I BOŠNJACI BIHORA, RAIF HAJDARPAŠIĆ
 24. BOSNA I BOŠNJACI, MUHAMED ALIČIĆ
 25. BOSNA I HERCEGOVINA – OD NAJSTARIJIH VREMENA DO KRAJA DRUGOG SVJETSKOG RATA, GRUPA AUTORA, BOSANSKI KULTURNI CENTAR SARAJEVO
 26. BOSNA I HERCEGOVINA 1788-1912, GALIB ŠLJIVO
 27. BOSNA I HERCEGOVINA 1918-1925, NUSRET SEHIĆ
 28. BOSNA I HERCEGOVINA I BOŠNJAŠTVO, UNIVERZITET U TUZLI
 29. BOSNA I HERCEGOVINA U XIX. STOLJEĆU U SPISIMA STRANIH IZVJEŠTAJA, GALIB ŠLJIVO
 30. BOSNA I HERCEGOVINA ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE VLADAVINE, HAMDIJA KAPIDŽIĆ
 31. BOSNA I HERCEGOVINA: TRADICIJA KOJU SU IZDALI, JOHN FINE I ROBERT J. DONIA
 32. BOSNA I HERCEGOVINA-NAJVAŽNIJE GEOGRAFSKE, DEMOGRAFSKE, HISTORIJSKE, KULTURNE I POLITIČKE ČINJENICE, MUHAMED FILIPOVIĆ
 33. BOSNA I NJENI SUSJEDI U SREDNJEM VIJEKU, ELMEDINA DURANOVIĆ, ENES DEDIĆ I NEDIM RABIĆ
 34. BOSNA I SANDŽAK U SATIRIČNOJ I ILUSTROVANOJ PERIODICI (1878-1918), DAMIR GRUDA
 35. BOSNA JE VEĆA OD EVROPE, ENES RATKUŠIĆ
 36. BOSNA OD ISTOKA DO ZAPADA, AZIZ HUREM
 37. BOSNA, BOŠNJAŠTVO I BOSANSKI JEZIK, MATICA BOŠNJAKA
 38. BOSNIA A SHORT HISTORY, NOEL MALCOLM
 39. BOSNIAK, HANS FRITZ
 40. BOSNIEN UND DIE HERZEGOWINA UNTER DER VERVVALTUNG OESTERREICH-UNGARNS, FERDINAND SCHMID
 41. BOŠNJACI EVROPSKI MUSLIMANI, RAGIP SIJARIĆ
 42. BOŠNJACI I DEOSMANIZACIJA BALKANA, SAFET BANDŽOVIĆ
 43. BOŠNJACI I EVROPA, ALBULGAFAR VELIĆ
 44. BOŠNJACI MUSLIMANI CRNE GORE, MUSTAFA MEMIĆ
 45. BOŠNJACI U EGIPTU U VRIJEME TURSKO-OSMANSKE UPRAVE, JUSUF RAMIĆ
 46. BOŠNJACI U JASENOVAČKOM LOGORU, NIHAD HALILBEGOVIĆ
 47. BOŠNJACI U OSMANSKOJ DRŽAVI, AVDO SUĆESKA
 48. BOŠNJACI U OSMANSKOM CARSTVU (XV-XX STOLJEĆE), MLADI MUSLIMANI
 49. BOŠNJACI, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 50. BOŠNJACITE VO MAKEDONIJA VO TEKON NA XX. VEK, ZEĆIR RAMČILOVIĆ
 51. BOŠNJAČKA EPIGRAFIKA, IRFAN HOROZOVIĆ, BZK PREPOROD
 52. BOŠNJAČKA FILOZOFIJA XX. STOLJEĆA, ŠEFKET KRCIĆ
 53. BOŠNJAČKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA KNJIŽEVNOST, SANJIN KODRIĆ
 54. BOŠNJAČKA KULTURA PONAŠANJA, MEVLIDA SERDAREVIĆ I AJNIJA OMANIĆ
 55. BOŠNJAČKA KULTURNA BAŠTINA U PRIJEPOLJU, SABAHUDIN GOJAK
 56. BOŠNJAČKA MMF FILOZOFIJA, ŠEFKET KRCIĆ
 57. BOŠNJAČKI NAROD I NJEGOV JEZIK, DŽEVAD JAHIĆ
 58. BOŠNJAČKI OBIČAJI, HAJRUDIN BALIĆ
 59. BUKOVICA, JAKUB DUGRUT
 60. BURDŽOVIĆEVE VIZIJE SANDŽAKA, ŠEFKET KRCIĆ
 61. DIE BOSNIAKEN KOMMEN, WERNER SHHACHINGER
 62. DIE STAATSRECHTLICHE STELLUNG VON BOSNIEN UND DER HERZEGOWINA, HANS SCHNELIER
 63. DNEVNI ŽIVO I ADETI SANDŽAČKIH MUSLIMANA, MUSTAFA KAHRAMANYOL
 64. MEHMED SPAHO – DRŽAVNIK I BORAC ZA BIH, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ
 65. DREVNA BOSNA, MUAMER ZUKORLIĆ
 66. DREVNE TAJNE SANDŽAKA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ
 67. DUGA POLJANA I OKOLINA, FIKRET SEBEČEVAC
 68. DUHOVNI ŽIVOT BOSNE, MUHAMED FILIPOVIĆ
 69. DŽAMIJE U SANDŽAKU, FATIH HADŽIĆ
 70. ELEMENTI MATERIJALNE I DUHOVNE KULTURE BOŠNJAKA U SANDŽAKU, FATIH HADŽIĆ
 71. ENCIKLOPEDIJA SANDŽAČKO-BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI (DVA TOMA), JAHJA FEHRATOVIĆ
 72. ENCIKLOPEDIJA SANDŽAKA (U 5 TOMOVA), ŠEFKET KRCIĆ
 73. EPIKA AVDA MEĐEDOVIĆA, ZLATAN ČOLAKOVIĆ
 74. EPIKA BOŠNJAKA – ZAOSTAVŠTINA NARODNOG GUSLARA ŠUĆA NURKOVIĆA, MIRSADA SUTOVIĆ I DENIS SUTOVIĆ
 75. ETIKA BOSNE I HERCEGOVINE (VOL. 1 I 2), INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU
 76. ETNOGRAFSKI ZAPISI, RAGIP SIJARIĆ
 77. EVLIJA ČELEBIJA O BOŠNJACIMA, JUSUF DŽAFIĆ
 78. FATIMA PELEŠIĆ-MUMINOVIĆ, BOSANSKI JEZIK
 79. GENOCID NAD BOŠNJACIMA PODRINJA I ISTOČNE HERCEGOVINE 1941-1945, 1992-1995
 80. GENOCID NAD BOŠNJACIMA U II. SVJETSKOM RATU, SMAIL ČEKIĆ
 81. GENOCID NAD MUSLIMANIMA, VLADIMIR DEDIJER I ANTUN MILETIĆ
 82. GLASNIK BANU VOL. 1, GRUPA AUTORA, BOŠNJAČKA AKDEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
 83. GLASNIK BANU VOL. 2, GRUPA AUTORA, BOŠNJAČKA AKDEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
 84. GOTI U BOSNI, BISERA SULJIĆ-BOŠKAILO
 85. GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA 1890, SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
 86. GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA 1898, ZEMALJSKA VLADA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
 87. GRAMATIKA BOSANSKOG JEZIKA, DŽEVAD JAHIĆ, SENAID HALILOVIĆ I ISMAIL PALIĆ
 88. GRANICE BOSANSKOG PAŠALUKA PREMA AUSTRIJI I MLETAČKOJ REPUBLICI PO ODREDBAMA KARLOVAČKOG MIRA, EŠREF KOVAČEVIĆ
 89. GRDITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE KROZ STOLJEĆA, SABIRA HUSEDŽINOVIĆ
 90. GUSINJE OD KAPETANIJE DO MJESNE ZAJEDNICE, RIZAH GRUDA
 91. HISTORIJA BOSANSKE DUHOVNOSTI – EPOHA MODERNIZACIJE, MUHAMED FILIPOVIĆ
 92. HISTORIJA BOSNE I BOŠNJAKA, MEHMEDALIJA BOJIĆ
 93. HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1787-1878 (U 12 TOMOVA), GALIB ŠLJIVO
 94. HISTORIJA BOŠNJAKA, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 95. HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 96. HISTORIJA DUHOVNOG ŽIVOTA NA TLU BOSNE I HERCEGOVINE (KNJIGE I,II,III,IV), MUHAMED FILIPOVIĆ
 97. HITORIJSKI POGLEDI NA VJERSKE I NACIONALONE ODNOSE U BIH, ENVER REDŽIĆ
 98. ILLYRIAN LETTERS, ARTHUR JOHN EVANS
 99. ISELJAVANJE MUSLIMANA IZ SANDŽAKA, SAFET BANDŽOVIĆ
 100. ISELJAVANJE MUSLIMANSKOG STANIVNIŠTVA IZ SRBIJE I CRNE GORE TOKOM XIX STOLJEĆA, SAFET BANDŽOVIĆ
 101. ISLAM, BOSNA I BOŠNJAŠTVO, SALIH SMAJLOVIĆ
 102. ISLAMIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I PORIJEKLO BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA, MEHMED HANDŽIĆ
 103. ISLAMSKA EPIGRAFIKA U PLAVU I GUSINJU, HALIL MARKIŠIĆ
 104. ISLAMSKI IDENTITET EVROPE, FERID MUHIĆ
 105. ISTAKNUTI BOŠNJACI, MAHMUD TRALJIĆ
 106. ISTIMALET – BOSNA U OSMANSKOJ POLITIČKOJ STRATEGIJI (XV I XVI STOLJEĆE), SEDAD BEŠLIJA
 107. KAKO SE KALIO SANDŽAK, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ
 108. KAKO SU MUSLIMANI VIDJELI MUSLIMANSKI ORIJET I EVROPSKI ZAPAD, SANJIN KODRIĆ
 109. KAPETANIJE U BOSNI I HERCEGOVINI, HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 110. KNJIŽEVNOST I IDENTITET, VEDAD SPAHIĆ
 111. KNJIŽEVNOST MUSLIMANA BIH NA ORIJENTALNIM JEZICIMA, HAZIM ŠABANOVIĆ
 112. KO JE KO U BOSNI I HERCEGOVINI (DVA TOMA), IZDAVAČKA KUĆA PLANJAX
 113. KO JE KO U BOŠNJAKA, VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA
 114. KO SMO MI BOŠNJACI, MUHAMED FILIPOVIĆ
 115. KRALJEVI I KRALJICE BOSNE, EMIR DURMIŠEVIĆ
 116. KRATKA POLITIČKA HISTORIJA BOŠNJAKA, ADMIR MULAOSMANOVIĆ
 117. KRATKA POVIJEST KRALJA BOSANSKIH, ANTUN KNEŽEVIĆ
 118. KRATKA UPUTA U PROŠLOST BOSNE I HERCEGOVINE, SAFVET-BEG BAŠAGIĆ
 119. KRSTIJANI I JERETIČKA CRKVA BOSANSKA, DRAGOLJUB DRAGOJLOVIĆ
 120. KRVAVI PRAZNICI-GENOCIDI NAD BOŠNJACIMA, MURAT MAHMUTOVIĆ
 121. KULTURA BOŠNJAKA, SMAIL BALIĆ
 122. KULTURNA HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE, ALOJZ BENAC, BORIVOJ ČOVIĆ, NADA MILETIĆ, ĐURO BASLER, ESAD PAŠALIĆ I PAVAO ANĐELIĆ
 123. KULTURNI IDENTITET BOSANSKIH MUSLIMANA – BOŠNJACI – NAJISTOČNIJI MUSLIMANSKI EVROPLJANI I NAJZAPADNIJI AUTOHTONI ISLAMSKI NAROD, MARINKO ZEKIĆ
 124. KULTURSNE VRIJEDNOSTI PLAVA, HALIL MARKIŠIĆ
 125. LEKSIKON BOŠNJAČKE ULEME, AHMED MEHMEDOVIĆ
 126. LEKSIKON ISTAKNUTIH BOŠNJAKA, NAZIF VELEDAR
 127. MEHMEDBAŠIĆI IZ STOCA, MEVLIDA SERDAREVIĆ
 128. MEZARISTANI U SANDŽAKU, MUZAFER HADŽIĆ
 129. MILE I MOŠTRE – ILIRSKO-GOTSKI KORIJENI VLADARSKE DINASTIJE, STEĆAKA I CRKVE BOSANSKE, IBRAHIM PAŠIĆ
 130. MUHADŽIRSKATA KRIZA I NASELUVANJE NA BOŠNJACITE VO MAKEDONIJA (1875-1901), REDŽEP ŠKRIJELJ
 131. MUSLIMANI I BOŠNJAŠTVO, ATIF PURIVATRA, MUSTAFA IMAMOVIĆ I RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ
 132. MUSLIMANSKA BRATSTVA U CRNOJ GORI I ZAPADNOM SANDŽAKU U VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE, RIZAH GRUDA
 133. NAMAZ U TRADICIJI BOŠNJAKA, ELVIR DURANOVIĆ I SUMEJA LJEVAKOVIĆ-SUBAŠIĆ
 134. NEGIRANJE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA, ELVEDIN MULAGIĆ
 135. NOVI PAZAR U VAKTU I ZEMANU, MURADIJA KAHROVIĆ-JEREBIČANIN
 136. OBIČAJI BOŠNJAKA UTEMELJENI NA HADISU, ISHAK SEDIĆ
 137. OBZORI BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI, ENES DURAKOVIĆ
 138. OD BEŠIKE DO KABURA – ŽIVOT I OBIČAJI BOŠNJAKA, LATIF ADROVIĆ STARKIN
 139. OD TRADICIJE DO IDENTITETA – GENEZA NACIONALNOG PITANJA BOSANSKIH MUSLIMANA, MUHAMED HADŽIJAHIĆ
 140. OD TRADICIJE DO IDENTITETA: GENEZA NACIONALNOG PITANJA BOSANSKIH MUSLIMANA, MUHAMED HADŽIJAHIĆ
 141. ODBRANA IDENTITETA, SEFER MEĐEDOVIĆ
 142. ONOMASTIKA PLAVSKO-GUSINJSKE DIJALEKTIKE, ALIJA DŽOGOVIĆ
 143. OPORUKA BOSNI, OMER IBRAHIMAGIĆ
 144. PARTIZANSKA AUTONOMIJA SNADŽAKA, ZORAN LAKIĆ
 145. PERIODI U KULTURNOJ HISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE, PAVAO ANĐELIĆ
 146. PIŠEM TI BOSANČICOM, AMRA ZULFIKARPAŠIĆ, ULUPUBIH
 147. PLAV I GUSINJE U PROŠLOSTI, MUSTAFA MEMIĆ
 148. PLAV, RAGIP SIJARIĆ
 149. POSEBNOST BOSNE I HERCEGOVINE I STRADANJE MUSLIMANA, MUHAMED HADŽIJAHIĆ
 150. POVIJEST BOSNE DO PROPASTI KRALJEVSTVA, VJEKOSLAV KLAIĆ
 151. POVIJEST BOSNE I HERCEGOVINE, HKD NAPREDAK
 152. POVIJEST BOSNE U IX I X STOLJEĆU, MUHAMED HADŽIJAHIĆ
 153. POZNATI BOŠNJACI MAKEDONIJE, ZEĆIR RAMČILOVIĆ I NEDŽAD MEHMEDOVIĆ
 154. POZNATI BOŠNJACI SANDŽAKA I CRNE GORE, MUSTAFA MEMIĆ
 155. PRAVNI POLOŽAJ I UNUTRAŠNJO-POLITIČKI RAZVITAK BIH OD 1978 DO 1914, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 156. PREGLED HISTORIJE BOSNE, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 157. PRIČE I LEGENDE TREBINJSKIH BOŠNJAKA, MEVLIDA SERDAREVIĆ
 158. RAT U BOSNI, NEDŽAD BAŠIĆ
 159. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA (KARAKTERISTIČNA LEKSIKA), ALIJA ISAKOVIĆ
 160. RJEČNIK BOSANSKOG JEZIKA (TOMOVI I – VII), DŽEVAD JAHIĆ
 161. RJEČNIK ONOMASTIČKIH POJMOVA, ALIJA DŽOGOVIĆ
 162. ROŽAJE – SLIKOM I RIJEČJU KROZ STOLJEĆE, HALIL MARKIŠIĆ
 163. ROŽAJE NEKADA I SADA, DŽENIS NURKOVIĆ
 164. ROŽAJSKI KRAJ, HALIL MARKIŠIĆ
 165. SA BOŠNJACIMA U SVJETSKOM RATU, PERO BLAŠKOVIĆ
 166. SANDŽAČKA DUHOVNOST, ŠEFKET KRCIĆ
 167. SANDŽAČKI GUSLARI, RAGIP SIJARIĆ
 168. SANDŽAK POROBLJENA ZEMLJA, HARUN CRNOVRŠANIN
 169. SANDŽAK U ARHIVSKIM DOKUMNETIMA, SULEJMAN ALIČKOVIĆ
 170. SANDŽAK ZEMLJA GAZIJA I ŠEHIDA, HARUN CRNOVRŠANIN, NURO SADIKOVIĆ I REFIK AKOVA
 171. SANDŽAK, MIRKO ĆUKOVIĆ
 172. SARAJEVO A BIOGRAPHY, ROBERT J. DONIA
 173. SARAJEVO ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE (1978-1918), HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ
 174. SEJAHATNAMA (U 10 TOMOVA), EVLIYA CELEBI
 175. SEMBERIJA KROZ VIJEKOVE, BZK PREPOROD
 176. SINOVI SANDŽAKA, HARUN CRNOVRŠANIN I NURO SADIKOVIĆ
 177. ŠKRIJELJE, MUZAFER HADŽIĆ
 178. SMAIL BALIĆ, KULTURA BOŠNJAKA
 179. SREBRENIK KROZ HISTORIJU, VAHID TURSUNOVIĆ
 180. SREDNJOVJEKOVNA BOSNA, NADA KLAIĆ
 181. STARA VJEROVANJA I KULTOVI BOŠNJAKA U SANDŽAKU, RAGIP SIJARIĆ
 182. STARO ROŽAJE – FOTOMONOGRAFIJA, HAJRIZ LUBODER I FATIH HADŽIĆ
 183. STEĆCI – BOSANSKO I HUMSKO MRAMORJE SREDNJEG VIJEKA, DUBRAVKO LOVRENOVIĆ
 184. STUDIJE IZ KULTURALNE BOSNISTIKE, SANJIN KODRIĆ
 185. SVJETLOST EVROPE U BOSNI I HERCEGOVINI, ISMET HUSEINOVIĆ I DŽEMALUDIN BABIĆ
 186. THE EMPEROR’S BOSNIAKS – THE BOSNIAN-HERZEGOVINIAN TROOPS IN THE K. U K. ARMY, HERMANNHINTERSTOISSER, ERVIN A. SCHMIDL, CRISTOPH NEUMAYER I HELMUT WOHNOUT
 187. THE SANDŽAK – A HISTORY, KENNETH MORRISON I ELIZABETH ROBERTS
 188. THE SINGER OF TALES, ALBERT B. LORD
 189. TRAČKO IME BOSNA I TRAČANI U BOSNI, IBRAHIM PAŠIĆ
 190. TRADICIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZANATI, MEHMED PARGAN
 191. TRAGOM DREVNIH BOŠNJANA – BOSANSKA DRŽAVA I NACIONALNI IDENTITET KROZ HISTORIJU, TANER ALIĆEHIĆ I ĐENAN GALEŠIĆ
 192. TREĆA PROLETERSKA, MILOŠ MILIKIĆ-MIDO
 193. TRILOGIJA: BOSANSKO KRALJEVSTVO, STEĆKOPEDIJA I CODEX DIPLOMATICUS REGLI BOSNAE (U 3 TOMA), MLADINSKA KNJIGA SARAJEVO
 194. TROUGH BOSNIA AND HERZEGOVINA ON FOOT DURING THE INSURRECTION, ARTHUR JOHN EVANS
 195. TUTIN I OKOLINA, EJUP MUŠOVIĆ
 196. UPUTSTVA ZA ORGANIZACIJU NARODNE VLASTI U SANDŽAKU, IZDANJE ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA SANDŽAKA 1944
 197. UVOD U HISTORIJU I IZVORE BOSANSKOG PRAVA, MUSTAFA IMAMOVIĆ
 198. VJERA I TRADICIJA U IDENTITETU BOŠNJAKA, MUHAREM ŠTULANOVIĆ
 199. VRHOVI BOŠNJAČKE HISTORIJE I KULTURE, ŠEFKET KRCIĆ
 200. ŽIVOT I DJELO RIFATA BURDŽOVIĆA, HAKIJA AVDIĆ
 201. ŽIVOT I OBIČAJI MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI, ANTUN HANGI

…I JOŠ STOTINE KNJIGA, NAUČNIH RADOVA I TEKSTOVA DOSTUPNIH U SVJETSKIM I REGIONALNIM BIBLIOTEKAMA, AKADEMIJAMA, INSTITUTIMA, UNIVERZITETIMA, KNJIŽNICAMA, ARHIVIMA, PRIVATNIM BIBLIOTEKAMA I NA SVAKOM MOGUĆEM MJESTU.About the Author

Redakcija
Redakcija

Ministarstvo kulture i medija
 
 

 

Poezija Ernada Dedovića

Bekara (Al-Baqarah) Izveo čovjek na pašnjak kravu. on pune glave, ona punog stomaka. On nju podsjeća na figuru praznih koraka, a ona njega podsjeti na Bekaru. Miradž Kad god padne na sedždždu, čovjeku do mene, zaškripi...
by Redakcija
0

 
 

Said Šteta: Princ iz moje bajke

Princ iz moje bajke   Prvo sam usnio princezu kako joj prsti vezu most do moga oka i dočekao da stane u moje stihove raspjevane sreća od suza duboka   Sanjao princa juče osmijeh mi novi obuče u bajku da krenem s njim ...
by Redakcija
0

 
 

Radio Slobodna Crna Gora – 10

RADIO SLOBODNA CRNA GORA Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD. RADIO SLOBO...
by Redakcija
0

 

 

Novosti iz Bosanskog akademskog društva u Austriji (BADA)

Bosansko Akademsko Društvo u Austriji (BADA), povećava ove godine  obrazovno/naučni dio programa “834. rođendan Bosne / Povelje bana Kulina”. Ova tradicionalna manifestacija predstavlja najznačajniji kulturni događaj...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Svjetlo dana ugledala zbirka priča ”Halt! Halt” Mirze Herce

„Uz kahvu, lagano“   #SVJETLO­_DANA_UGLEDALA_ZBIRKA_PRIČA   #HALT_HALT   #MIRZA_HERCO   Zbirka priča „Halt! Halt!“, prvijenac Mirze Herce, u ovom ludom svijetu, i u ovom ljubavlju nesklonom vremenu, u...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange