Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementPromocije

26. Jula 2015.
 

Nova knjiga mr Halila Markišića o Gusinju

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: , ,

U izdanju nevladinog udruženja ”Priroda i baština” iz Rožaja objavljena je nova knjiga mr Halila Markišića GUSINJSKA BRATSTVA KROZ STARE FOTO-ALBUME. Knjiga je oštampana u B5 formatu na 545 strane u tiražu od 500 primjeraka na kunstdruck 130 gramskom papiru u tvrdom povezu i cnobijeloj štampi.

Kniga sadrži: 211 crnobijelih fotografija Gusinjana od najstarijih vremena do danas; spisak domaćinstava i članova njihovih porodica koja su živjela u Gusinju i gusinjskim selima 1993. godine; spisak domaćinstava u Gusinju i gusinjskim selima 1912. godine; 2100 fotografija Gusinjana, pretežno iz starijih perioda, raspoređenih po bratstvima (rodovima) i biografije 180 značajnih ličnosti Gusinja.

Prednja korica knjige

Prednja korica knjige

Povodom publikovanja svoje nove knjige ”Gusinjska bratstva kroz stare foto-albume” mr Markišić je u kraćem razgovoru izjavio:

Mr Halil Markišić

Mr Halil Markišić

– Tokom višegodišnjih istraživanja prirodne i kulturne baštine plavsko-gusinjskog kraja, prikupio sam i veliki broj starih fotografija. One su drage uspomene i sjećanja, svjedočanstva o ljudima i događajima. Pripovijedaju nam one sjetnu priču o onima kojih više nema, o onome što je nekad bilo i kako je bilo, o nošnji naših nana i djedova, o graditeljskom umijeću, tradiciji i drugoj kulturnoj ostavštini prohujalih vremena – govore o našim precima.

Te stare crno-bijele fotografije, za koje sam bio zainteresovan, nalazio sam u izrezbarenim ramovima koji krase zidove musafirske sobe, foto-albumima u kojima su brižljivo složene i hronološki poređane, u starim seharama vezenim maramama umotane, ali i u kartonskim kutijama i plastičnim kesama prekrivenim prašinom na zadimljenim tavanima, u mračnim podrumima, u garažama i šupama. Kod nekih domaćinstava, često nijesam mogao naći nijednu staru fotografiju. Takav odnos prema uspomenama – govori o nama.

Najveći broj žitelja gusinjskog kraja rado mi je stavio na uvid svoje foto-albume sa veoma vrijednim starim fotografijama i dokumentaciju koju posjeduje. Tim divnim ljudima dugujem neizmjernu zahvalnost. Takođe, pri skupljanju materijala za ovu knjigu obavio sam dragocjene razgovore sa brojnim Gusinjanima, poznavaocima prošlosti svoga bratstva i kraja. I njima se najtoplije zahvaljujem – kazao je Markišić.

Prva unutrašnja strana korice

Prva unutrašnja strana korice

U ovoj izuzetno vrijednoj knjizi objavljeno je više od dvije hiljade fotografija, što je prema riječima mr Markišića samo dio izabranih fotografija:

Mr Halil Markišić

Mr Halil Markišić

– Samo one fotografije koje sam skupio u opštini Gusinje, zapravo samo jedan broj tih fotografija, zastupljen je u ovoj knjizi. Nastojao sam da uvrstim što više fotografija iz svakog bratstva gusinjskog kraja, ali u tome nijesam dovoljno uspio, jer u svih nema dovoljno sačuvanih starih fotografija. Manji broj ljudi nije želio da se njihove stare, a niti novije, fotografije javno objave u knjizi i tako sačuvaju, govoreći da su one samo njihove lične i porodične uspomene, što one i jesu. Međutim, neki od njih, koji tako pažljivo brinu o porodičnoj privatnosti, dali su sve svoje „stare uspomene“ na Fejsbuk i razne veb stranice.

Objavljivanjem ove fotomonografije, autor je želio da, u okviru svojih mogućnosti, da doprinos očuvanju dijela foto-dokumentovanih svjedočanstava kulturnih vrijednosi gusinjskog kraja u čemu je svakako uspio. Mr Markišić ističe da je u ovoj knjizi predstavljeno, pretežno iz starijih perioda, nekoliko znamenitih, istaknutih, značajnih ličnost, pa i običnih ljudi, koji su svojim radom i djelovanjem, prema subjektivnom sudu autora, zaslužili da se sačuva uspomena na njih i dodaje:

Mr Halil Markišić

Mr Halil Markišić

– Predstavljeno je i više savremenih ličnosti iz kulturnog, privrednog i društveno-političkog života gusinjskog kraja. Prilikom izrade njihovih kratkih biografskih prikaza, koršćena su, prije svega, djela Mustafe Memića, a manjim dijelom i drugih autora, što se može vidjeti iz citirane literature. Autoru su poznate i mnoge druge ličnosti iz prošlosti gusinjskog kraja, ali one nijesu prikazane u ovoj knjizi, zbog nedostatka pisanih izvora o njima i nemogućnosti da se u ovom trenutku prikažu njihovi osnovni biografski podaci.

Zadnja unutrašnja strana korice

Zadnja unutrašnja strana korice

Ova knjiga je, prije svega, namijenjena Gusinjanima. Zato, Gusinjani koji su davno otišli iz svog zavičaja, oni koji nijesu ni rođeni u Gusinju ali je gusnjski kraj zavičaj njihovih predaka, svi oni koji vole Gusinje i žele da ga bolje upoznaju, neka prelistaju ovu knjigu.

Takođe, istraživači koji proučavaju bilo koji društveni aspekt gusinjskog kraja, neka prelistaju ovu knjigu. U njoj će naći bar nešto od onoga što traže, naći će bar neki odgovor na pitanja o zbivanjima u prošlosti ovoga kraja, o ljudima i njihovim sudbinama, o stanovništvu i njegovom porijeklu, o etnologiji i antropologiji.

Autor je svjestan da su propusti neizbježni prilikom nastanka ovakvog djela. Stoga će biti veoma zahvalan na svakoj dobronamjernoj primjedbi i konstruktivnoj kritici. To će mu korisno poslužiti za dalji rad i biće uvršteno u narednom izdanju Takođe, Autor će biti veoma zahvalan svim onim koji budu imali razumijevanja i pošalju mu stare fotografije i bilo kakve podatke iz života i djelovanja istaknutih ličnosti iz gusinjskog kraja koje su obrađene, ali nepotpuno, i posebno one koje nijesu ni pomenute za eventualno buduće izdanje (podatke slati na e-mail adresu: halil.markisic@gmail.com)

Zadnja korica knjige

Zadnja korica knjige

Na kraju razgovora se mr Halil Markišić najtoplije zahvalio velikom broju njegovih prijatelja i kolega, koje nije moguće pojedinačno pomenuti ovom prilikom, koji su ga ohrabrivali i podsticali da istraje u prikpuljanju građe za ovu knjigu.

Mr Halil Markišić

Mr Halil Markišić

– Puno sam zahvalan dragom prijatelju Ibrahimu Brahu Omeragiću, koji poznaje sve ljude i svaku kuću u Gusinjskom kraju, na korisnim sugestijama prilikom rada na ovoj knjizi, kao i na uvid ustupljenom arhivskom materijalu Mjesne kancelarije Gusinje.

Imao sam priliku da pregledam dio bogatog foto-arhiva Nusreta Nukija Lucevića. Iskreno mu se zahvaljujem na ustupljenom materijalu.

Dugujem neizmjernu zahvalnost mojoj supruzi Izeti, koja je sve ove godine imala razumijevanja za moj rad, a često i na terenskim istraživanjima bila uz mene. I mojoj snahi Mersihi i djeci, Saimiru, Saneli i Lejli, sam puno zahvalan na podršci koju su mi pružali.

Imam potrebu da se još jednom zahvalim svima, koji su mi ustupili fotografije, i svim drugima koji su na bilo koji način pomogli da ova knjiga bude dostupna čitaocima. Da se njima dobrim vraća, a na meni je da im to pamtim – dodao je mr Halil Markišić

Druga i treća strana knjige

Druga i treća strana knjige

IMG_0152-CustomHalil Markišić je rođen 1. januara 1948. godine u Vojnom Selu kod Plava, od majke Mejreme Markišić, rođene Musić, i oca Rama Markišića. Osnovnu školu završio je u Plavu, a srednju u Peći 1966. godine. Završio je grupu za biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini 1970. godine i od tada radi kao profesor biologije i hemije, a zatim biologije, u Gimnaziji „30. septembar“ u Rožajama. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1979. godine jednogodišnju specijalizaciju i stekao zvanje specijalista za svremenu nastavu biologije. Na prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio je magistartski rad 1987. godine. Prosvjetni savjet Republike Cne Gore dodijelio mu je zvanje viši pedagoški savjetnik 1995. godine. Od 1997. do 2003. godine bio je član Prosvjetnog savjeta Crne Gore. Za izuzetan doprinos u vaspitno-obrazovnom radu dobio je nagradu „30. septembar“ opštine Rožaje 1982. godine i državnu nagradu OKTOIH 2004. godine. Dvadeset godina je uređivao Rožajski zbornik, od 1995. do 2015. godine.

Pored neposrednog nastavnog rada, profesor Markišić bavi se botanikom, fitoekologijom, zaštitom životne sredine, metodikom nastave biologije i kulturnom baštinom Bošnjaka. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova i knjiga (od kojih su neke štampane u više izdanja).

Urednik časopisa za kulturu, književnost i društvene teme Avlija.

 

S A D R Ž A J  K N J I G E

 

R E D G O V O R

  1. U V O D
  2. S T A N O V N I Š T V O G U S I N J S K O G K R A J A

2.1. STANOVNIŠTVO GUSINJSKOG KRAJA U DRUGOJ POLOVINI 20. VIJEKA

2.2. DOMAĆINSTVA U GUSINJSKOM KRAJU 1993. GODINE

2.2.1. DOMAĆINSTVA U GUSINJU 1993. GODINE

2.2.2. DOMAĆINSTVA U DOLJI 1993. GODINE

2.2.3. DOMAĆINSTVA U DOSUĐU 1993. GODINE

2.2.4. DOMAĆINSTVA U GRNČARU 1993. GODINE

2.2.5. DOMAĆINSTVA U KOLJENOVIĆIMA 1993. GODINE

2.2.6. DOMAĆINSTVA U KRUŠEVU 1993. GODINE

2.2.7. DOMAĆINSTVA U MARTINOVIĆIMA 1993. GODINE

2.2.8. DOMAĆINSTVA U VIŠNJEVU 1993. GODINE

2.2.9. DOMAĆINSTVA U VUSANJU 1993. GODINE

2.3. DOMAĆINSTVA U GUSINJSKOM KRAJU 2012. GODINE

2.3.1. DOMAĆINSTVA U GUSINJU 2012. GODINE

2.3.1. DOMAĆINSTVA U GUSINJSKIM SELIMA 2012. GODINE

  1. B R A T S T V A G U S I N J S K O G K R A J A

    K R O Z  S T A R  F O T O A L B U M E

3.1. Š A B A N A G I Ć I

3.1.1. ŠABAN-BEG

3.1.2. ŠABANAGIĆ MEHMED-PAŠA

3.1.3. ŠABANAGIĆ ĐUL-BEG

3.1.4. ŠABANAGIĆ ALI-PAŠA

3.2. A H M E T A J

3.2.1. VUSANJI

3.2.2. FOTOGRAFIJE BRATSTVA AHMETAJ

3.2.3. SADIK BEKTEŠI AHMETAJ

3.2.4. HAMZA DUQ AHMETAJ

3.2.5. ZYMER HAXHA AHMETAJ

3.2.6. ISMAIL AHMETAJ

3.2.7. ALI M. AHMETI

3.2.8. IBRAHIM AHMETAJ

3.3. A V D I Ć I

3.3.1. AVDIĆ AVDO

3.3.2. AVDIĆ ALIJA ALJO

3.3.3. AVDIĆ SULEJMAN

3.4. B A B O V I Ć I

3.5. B A J R O V I Ć I

3.5.1. BAJROVIĆ FAJKO

3.5.2. BAJROVIĆ SKENDER

3.6. B A L I Ć I

3.6.1. BALIĆ SADRIJA SAKA

3.7. B A L I D E M A J

3.7.1. RAM HAMZA BALIDEMAJ

3.7.2. MEHMET RAMA BALIDEMAJ

3.7.3. NAIM R. BALIDEMAJ

3.7.4. FORTUNA BALIDEMAJ

3.8. B E H L J U L J E V I Ć I

3.9. B E K I Ć

3.9.1. BEKIĆ BEKI

3.10. B E K T E Š E V I Ć I

3.10.1. BEKTEŠEVIĆ ABDULAH, MUDERIS

3.10.2. BEKTEŠEVIĆ MULA EMIN

3.10.3. BEKTEŠEVIĆ MULA ŠEFKET

3.10.4. BEKTEŠEVIĆ BRAHO

3.11. B I C I Ć I

3.11.1. BICIĆ NURADIN NURO

3.12. B O J O V I Ć I

3.12.1. BOJOVIĆ ANDRIJA (ANDRI BOJO)

3.13. B R D A K I Ć I

3.14. B R U Ç A J

3.15. B U J A K

3.16. B U L A T O V I Ć I

3.17. C A M A J

3.18. C A R I Č I Ć I

3.19. C I K I Ć I

3.20. C U R A N A J

3.21. Č E K I Ć I

3.21.1. ČEKIĆ  ADEMA SEID

3.21.2. ČEKIĆ ŠEĆO

3.21.3. ČEKIĆ MEDO

3.21.4. ČEKIĆ OSMAN

3.21.5. ČEKIĆ ZAMO

3.21.6. ČEKIĆ ŠEFKIJA

3.21.7. ČEKIĆ SMAIL

3.21.8. ČEKIĆ ISMET

3.21.9. ČEKIĆ ELMAZ MAZO

  1. 22. Ć U L A F I Ć I

3.22.1. ĆULAFIĆ ČEDO

3.23. Ç E L A J

3.23.1. MUSTAF ARIF ÇELAJ

3.23.2. HAZIR SYLA

3.24. D A M J A N O V I Ć I

3.24.1. DAMJANOVIĆ OSMAN

3.25.  D E D U S H A J

3.25.1. REXHEP DEDUSHAJ

3.26. D E L J A N I

3.26.1. DELJANIN JUPO

3.26.2. DELJANIN ISO

3.26.3. DELJANIN MUJO

3.26.4. DELJANIN ZUMBER

3.26.5. DELJANIN  ABIDIN

3.26.6. DELJANIN RAGIP

3.27. D E R V I Š E V I Ć I

3.27.1. DERVIŠEVIĆ REDŽO

3.27.2. DERVIŠEVIĆ ZUFER

3.28. D R A G O V I Ć I

3.29. D R A K U L O V I Ć I

3.30. D R A Š K O V I Ć I 

3.30.1. DRAŠKOVIĆ REDŽO

3.31. D U R A K O V I Ć I

3.31.1. DURAKOVIĆ ADEM

3.32. D U S H I

3.33. Đ U K A N O V I Ć I

3.34. Đ U K I Ć I

3.35. Đ U R K O V I Ć I

3.35.1. ĐURKOVIĆ FADILA I NADIRA

3.36. E M I N I

3.37. F E R A T O V I Ć I

3.37.1. FERATOVIĆ SKENDER

3.37.2. FERATOVIĆ HILMO

  1. F O L I Ć I

38.1. FOLIĆ ĐOKO

3.39. G A Č E V I Ć I

3.39.1. GAČEVIĆ SENAD

3.40. G J E K A J

3.41. Đ E K O V I Ć

3.42. G J E L A J 

3.43. G J O N B A L A J

3.43.1. HYSEN ALI GJONBALAJ

3.43.2. BALI SULA GJONBALAJ

3.43.3. BRAHIM SHABANGJONBALAJ

3.43.4. MIFTAR M. GJONBALAJ

3.43.5. HYSEN EF. GJONBALAJ

3.43.6. HASAN GJONBALAJ

3.43.7. HASNIJE GJONBALAJ (KUKAJ)

3.43.8. MEMË GJONBALAJ

3.44.  G O Ç A J

3.44.1. HALIL GOÇAJ

3.44.1. MUSA GOÇAJ

3.45. G R U D A

3.45.1. GRUDA HADŽI ABDULAH

3.45.2. GRUDA FETAH

3.45.3. GRUDA MURAT

3.45.4. GRUDA RIZAH

3.45.5. GRUDA RIFAT

3.46. H A D Ž I A L J E V I Ć I

3.46.1. HADŽIALJEVIĆ ALJO

3.46.2. HADŽIALJEVIĆ BURHAN

3.47. H A S A N G J E K A J

3.47.1 SHABAN IBISHI HASANGJEKAJ

3.48. H O D Ž I Ć I  (AVDAGIĆI)

3.49. H O D Ž I Ć I  (CUFALIJIĆI)

3.49.1. HODŽIĆ ŠEĆO

3.49.2. HODŽIĆ SALIH SAKA

3.49.3. HODŽIĆ SULEJMAN SULJO

3.49.4. HODŽIĆ ZUVDIJA

3.49.5. HODŽIĆ DŽEVDET DŽONI

3.50. H O T I

3.50.1. HOT ALIJA ALJO

3.50.2. HOT RAMO RAŠO

3.50.3. HOT SADRIJA (SADRI BAPKO)

3.50.4. HOT HALJILJA ŠAĆIR

3.50.5. HOT EJUB

3.50.6. HOT – RADONČIĆ RAMIZA

3.50.7. HOT RAFET

3.51. I B R A H I M A G I Ć I 

3.51.1. IBRAHIMAGIĆ ŠUĆO

3.51.2. IBRAHIMAGIĆ ZIJO

3.52. I V A N O V I Ć I 

3.53. J A K U P O V I Ć I 

3.54. J A R O V I Ć I

3.54.1. JAROVIĆ MULA HAJRO

3.54.2. JAROVIĆ SULEJMAN

3.55. J O V K O V I Ć I

3.56, J O V O V I Ć I 

3.57. J U L J E V I Ć I  (J U L E V I Ć I) 

3.57.1. JULJEVIĆ BAJRAM

3.58. K A S T R A T I

3.58.1. KASTRAT ESNAF

3.59. K O B I L I Ć I 

3.59.1. KOBILIĆ RAMO

3.60. K O L J E N O V I Ć I 

3.60.1. KOLJENOVIĆ DŽAFER-PAŠA

3.60.3. KOLJENOVIĆ EMRA SELJMAN

3.60.4. KOLJENOVIĆ OSMAN

3.60.5. KOLJENOVIĆ DEMIRA ŠAĆIR

3.60.6. KOLJENOVIĆ ĆAZIM ĆAZO

3.61. K O R J E N I Ć I 

3.62.  K U N J I Ć I

3.62.1. KUNJIĆ IZET

3.63. K U K A J 

3.63.1. HAXHI HYSEN KUKAJ

3.63.2. SHERIF KUKAJ

3.63.3. IBRAHIM KUKAJ

3.63.4  HALIL VESEL KUKAJ

3.64. L A L I Ć I

3.65. L A L I Č I Ć I  (L J A L J I Č I Ć I )

3.65.1. LALIČIĆ MULA RAMO RAŠO

3.65.2. LALIČIĆ HAFIZ MEHMED

3.65.3. LALIČIĆ HADŽI JUNUZ

3.65.4. LALIČIĆ JULJE MATKOV

3.65.5. LALIČIĆ ISHAK

3.65.6. LALIČIĆ FAIK

3.65.7. LALIČIĆ HILMA BAJRAM

3.65.8. LALIČIĆ SADIKA I REDŽO

3.65.9. LALIČIĆ PEKO

3.65.10. LALIČIĆ RUSMIN

3.66. L E K O Ç A J

3.67. L J A Č K O V I Ć I

3.68. L O N Č A R E V I Ć I  (BOŠNJACI)

3.68.1. LONČAREVIĆ MUJO

3.69. L O N Č A R E V I Ć I  (CRNOGORCI)

3.69.1. LONČAREVIĆ ĐURO

3.70. L U C E V I Ć I  (L J U C E V I Ć I)

3.70.1. LUCEVIĆ NAZIF

3.70.2. LUCEVIĆ ISO

3.71. M A L A G I Ć I

3.72. M A L I Š I Ć I 

3.73. M A L J E V I Ć I 

3.74. M E M I Ć I 

3.74.1. MEMIĆ MUSTAFA

3.75. M E T O V I ĆI 

3.76. M I L J E V I Ć I

3.76.1. MILJEVIĆ EF. MURAT

3.77. M I R A K A J 

3.78. M R K U L I Ć I  (M R K U L J I Ć I )

3.78.1. MRKULIĆ IBRAHIM BRAHO

3.78.2. MRKULIĆ SALJO

3.79. M U L A M E K I Ć I 

3.79.1. MULAMEKIĆ-MUŠKADIĆ HAKO

3.79.2. MULAMEKIĆ FEJZULAH

3.80. M U L I Ć 

3.80.1. MULIĆ ADEM

3.80.2. MULIĆ REDŽEP REDŽO

3.80.3. MULIĆ NASA ŠABO

3.80.4. MULIĆ RIFAT

3.80.5. MULIĆ MUHAREMA EF. BAJRAM

3.81. M U R A T A G I Ć I 

3.81.1. MURATAGIĆ HASNIJA TUNA

3.82. N E K O V I Ć I

3.83. N E L J K O V I Ć I 

3.83.1. RADONČIĆ (NELJKOVIĆ) SALIH

3.84. N I K A Ç

3.85. N I K Ç I

3.86. N I K O Č E V I Ć I

3.86.1. NIKOČEVIĆ EF. ISMAL SMAKA

3.86.2. NIKOČEVIĆ SALIH SALJO

3.86.3. NIKOČEVIĆ DŽAFER

3.86.4. NIKOČEVIĆ ALJO

3.86.5. NIKOČEVIĆ HAKIJA

3.86.6. NIKOČEVIĆ DŽEVDET

3.87. N O V A J

3.88. N O V I Ć E V I Ć I 

3.89. N O V O V I Ć I

3.90. O M E R A G I Ć I 

3.90.1. OMERAGIĆ SMAIL-AGA

3.90.2. OMERAGIĆ ADEM-AGA

3.90.3. OMERAGIĆ MULA NURO

3.90.4. OMERAGIĆ MAHMUT-AGA MALJA

3.90.5. OMERAGIĆ AMIR

3.90.6. OMERAGIĆ HUSO

3.90.7. OMERAGIĆ HAKO

3.90.8. OMERAGIĆ ETEM

3.90.9. OMERAGIĆ IBRAHIM BRAHO

3.90.10. OMERAGIĆ BAJRAM

3.91. O S T O J I Ć I

3.92. P A L U S H A J 

3.93. P A Š I Ć I

3.94. P E P A J 

3.94.1. SELIM PEPAJ

3.95. P I R O V I Ć I 

3.95.1. PIROVIĆ NURO

3.95.2. PIROVIĆ ADEM

3.96. P J E T R O V I Ć I

3.96.1. PJETROVIĆ REDŽA HUSKO

3.97. P R E L O C A J 

3.98. P R E L V U K A J

3.98.1. ZAKE PRELVUKAJ

3.98.2. MUSË PRELVUKAJ

3.98.3. GENC M. PRELVUKAJ

3.98.4. HAVAJA (AHMETAJ) PRELVUKAJ

3.99. Q O S A J

3.99.1. REXHEP QOSJA

3.100. R A D O N Č I Ć I

3.100.1. RADONČIĆ HADŽI HAJRO

3.100.2. RADONČIĆ HADŽI HASO

3.100.3. RADONČIĆ EF. ŠABAN ŠABO

3.100.4. RADONČIĆ (GACOVIĆ) ŠAĆIR

3.100.5. RADONČIĆ EF. REDŽO

3.100.6. RADONČIĆ EF. MUHAMED

3.100.7. RADONČIĆ OMERA AVDO

3.100.8. RADONČIĆ SULJO

3.100.9. RADONČIĆ FAHRUDIN FAHRO

3.100.10. RADONČIĆ ŠEMSUDIN ŠEKI

3.100.11. RADONČIĆ REFIK

3.100.12. RADONČIĆ HADŽI RUŽDIJA

3.101. R A Š I Ć I 

3.101.1. RAŠIĆ REDŽO

3.101.2. RAŠIĆ REDŽA MUHAREM

3.101.3. RAŠIĆ REDŽA HAJRO

3.101.4. RAŠIĆ RUŽDIJA RUŠKO

3.102. R U G O V A 

3.103. S E F E R A G I Ć I

3.104. S E L I M A J

3.105. S I N A N A J 

3.106. S U J K O V I Ć I

3.106.1. SUJOKOVIĆ RAMO

3.106.2. SUJKOVIĆ HILMIJA

3.107. Š A H I N O V I Ć I

3.108. Š A L J A N I

3.109. Š E H O V I Ć I

3.110. Š E K U L A R A C

3.110.1. ŠEKULARAC RADONJA

3.111. Š E S T O V I Ć I 

3.112. Š U J A C I

3.112.1. ŠUJAK SULJA SALIH SALJO

3.113. T O S K I Ć I 

3.113.1. TOSKIĆ RUSTO

3.113.2. TOSKIĆ IZET

3.114. U L A J

3.114.1. SADRIJA ULAJ

3.114.2. IDRIZ XH. ULAJ

3.114.3. RRUSTEM ULAJ

3.115. V U Ç E T A J 

3.115.1. HASAN VUÇETAJ

3.116. V U J O Š E V I Ć I 

3.115.1. VUJOŠEVIĆ ĐURO

3.117. V U K D E D A J

3.118. V U K E L J I  (ALBANCI)

3.119. V U K E L J I  (BOŠNJACI)

3.119.1. VUKELJ IBRO

3.120. Ž A R I Ć I

3.120.1. ŽARIĆ BAJRAM

3.121. K A D R I Ć I 

3.122. K A N J I Ž A

3.122.1. KANJIŽA MEHMED MEDO

3.120. V U K A J 

3.123.  L E C A J 

3.124. ZAJEDNIČKE FOTOGRAFIJE

  1. LITERATURA

BILJEŠKA O AUTORU About the Author

Redakcija
Redakcija
Ministarstvo kulture i medija
 
 

 

NATJEČAJ ZA ZBORNIK PRIČA KNJIŽEVNE FANTASTIKE «IZA UMA» TREĆI BROJ

NATJEČAJ ZA ZBORNIK PRIČA KNJIŽEVNE FANTASTIKE «IZA UMA» TREĆI BROJ   DISKURS – časopis za kulturu, umjetnost i društvene teme raspisuje natječaj za zbornik kratkih priča književne fantastike IZA UMA. Drage na...
by Redakcija
0

 
 

Izložba likovnih radova ”Mladi Crne Gore za održivi razvoj”

27. maja 2023. godine u galeriji ”Hilmija Ćatović” u Centru za kulturu Rožaje otvorena je izložba radova učenica i učenika OŠ ”25. maj” iz Rožaja sa konkursa ”Mladi Crne Gore za održivi ra...
by Redakcija
0

 
 

Izbor poezije iz zbirke ”Otvorena vrata” Ivana Mitrovića

Ivan Mitrović je rođen 2005. godine u Beranama. Osnovnu školu „Džafer Nikočević” završio je u Gusinju. Učenik je trećeg razreda JU SMŠ „Bećo Bašić” u Plavu. Svoj umjetnički talenat reflektuje iskrenim, jas...
by Redakcija
0

 

 

Said Šteta o poeziji Lidije Leskur

Periboli stihova – Osvrt na poeziju Lidije Leskur   Put nema kraja, on uvijek postoji, uvjerljivo će kazati u prvim stihovima pjesme Dok prolazi sve (2006.), inače naslovne na prvoj zbirci poezije, rođena Kotoranka, m...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Zoran R. Tomić: Suze

Zoran R. Tomić   SUZE     Ne krijem, a zašto i da tajim – često plačem, Ili mi se neutešno plače. Suze me mestimice guše Katkad tvrde, ređe meke. Snovi se raspadaju, venu Ideali se gube, ruše. Da, teš...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange