Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementPromocije

24. Februara 2021.

TREĆA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “ETIKA BOSNE I HERCEGOVINE”

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU

 

TREĆA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “ETIKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Goražde, januar, 2021. godine

POZIVNO PISMO MOŽETE PREUZETI: poziv za konferenciju

 

Uvažene Kolegice i Kolege!

 

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da sa svojim referatom, budete sudionik, sada već, tradicionalne treće po redu međunarodne naučne konferencije:

 

“E T I K A  B O S N E  I  H E R C E G O V I N E”

 

koja će se održati na našem Univerzitetu 5-og i 6-og Juna 2021. godine. Treća Naučna  Konferencija će biti posvećena razumijevanju etičkih fenomena na problemskoj relaciji:

 

“BIOETIKA – EKONOMIJA – BIZNIS”

 

Vaše prijave teme i abstract na popunjenom obrascu očekujemo do 29.03.2021., a lektorisane radove do 05. maja 2021. godine. Svi dostavljeni radovi će biti recenzirani, a nakon prihvatanja i odštampani u našem Časopisu za društvena istraživanja: “E T I K A  B O S N E   I  H E R C E G O V I N E ”  br. 3 /2021.

 

Uz pozivno pismo, DOSTAVLJAMO Vam i izvod naših UPUSTAVA za pisanje radova, obrazac izjave i formular za prijavu teme.

 

 

Predsjednik naučnog odbora

 

Prof. dr. Hajriz Bećirović, vr

 

 

Predsjednik organizacionog odbora

 

Doc. dr. Melvedin Jašarevic, vr

 

 • NAUČNI ODBOR
 1. dr. Hajriz Bećirović, Rektor, Predsjednik Naučnog odbora,
 2. prof. dr. Šefket Krcić, Prorektor za nastavu i naučnoistraživačku djelatnost na IUG,
 3. dr. Adib Đozić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli,
 4. dr. Mehmet Naci Efe, Internacionalni univerzitet u Goraždu,
 5. Sci. Muhamed Ramović, Internacionalni univerzitet u Goraždu,
 6. prof. dr. Ferid Kugić, predsjednik Njemačko – islamske akademije,Štutgart,
 7. dr. Kadri Metaj (Filozofski fakultet u Prištini)
 8. prof. dr. Ferid Muhić (Filozofski fakultet, Univerzitet “Sv. Kiril Metodije” Skoplje)
 9. dr. Stevo Nikić (Fakultet za mediteranske studije, Kotor)
 10. dr. Avni Preševa (Univerzitet u Prizrenu)
 11. prof. dr. Sonja Tomović (Univerzitet Crne Gore, Podgorica)
 12. prof.dr Muamer Kalić, Internacionalni univerzitet u Goraždu,

 

 

 • ORGANIZACIONI ODBOR
 1. dr. Melvedin Jašarević, Predsjednik organizacionog odbora
 2. sci Elma Brutus
 3. dr. Branka Marković
 4. sci Amir Zukić
 5. dr. Elvira Čekić,
 6. dr. Bisera Suljić Boškailo
 7. sci. Sanid Zirak
 8. Armina Selimbegović,
 9. Fuad Kovač

 

 • CILJ KONFERENCIJE

 Međunarodna naučna konferencija “Etika Bosne i Hercegovine“ (sada već tradicionalna) ima za cilj da promoviše ključne vrijednosti bosanskohercegovačkog društva. Naučni i organizacioni odbor, koji je usvojio temu Treće međunarodne konferencije pod navedenim nazivom, ima zadatak da podstakne istraživače da uzmu učešće i obogate ovu konferenciju sa međunarodnim karakterom.  Ovogodišnja naučna Konferencija će biti posvećena razumijevanju etičkih fenomena na problemskoj relaciji:  “BIOETIKA – EKONOMIJA – BIZNIS”.

 • TEMATSKA PODRUČJA KONFERENCIJE

 

 1. Odnos etike i ekonomije,
 2. Bioetika u kontekstu evropske poslovne etike,
 3. Politička etika i ekonomski odnosi,
 4. Politika i bioetika,
 5. Etika, bioetika i privredne organizacije,
 6. Etika, bioetika, i obrazovne politike u Bosni i Hercegovini,
 7. Odnos prava i bioetike,
 8. Bioetika i medicinsko pravo,

9.Bioetika i ljudska prava, 

 1. Filozofske misli i stavovi u razumijevanju prava i bioetike.

 

 • SLUŽBENI JEZIK KONFERENCIJE
 • bosanski, hrvatski, srpski i engleski.

 

 • UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE RADOVA

 

Radovi se pišu u programu Microsoft Word (u formatu.docx), fontom Times New Roman na papiru formata A4. Naslov rada, ime i prezime autora, naziv i adresa institucije se pišu u jednoj koloni, a prema uputama u nastavku. Margine za sve stranice su: lijeva 2,5, desna 2,5 cm te gornja i donja po 2,5 cm. Rad može biti obima maksimalno 35.000 karaktera uključujući i tabele, grafikone, fusnote i spisak korištene literature. Stranice se ne numerišu. Šalje se jedan primjerak u elektronskoj formi – putem e-maila na adresu: melvedinjas@hotmail.com.

 

 • Naslov rada: je neophodno pisati na sredini papira (center) velikim slovima veličinom fonta 14 pt. bold. Autori koji pišu rad na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku ispod naslova rada na jednom od tih jezika, pišu i naslov rada na engleskom jeziku istim fontom, pomjerenim za jedan red ispod sa veličinom fonta 14 pt. (bez boldiranja).

 

 • Sažetak: Naziv sažetak se piše velikim slovima veličinom fonta 12 pt. bold (bez boldiranja). Tekst sažetka može biti napisan do 200 riječi. Ispod sažetka je neophodno navesti ključne riječi (do sedam riječi). Sažetak je ispod ključnih riječi na bosanskom jeziku neophodno napisati i na engleskom jeziku, a zatim i ključne riječi i na engleskom jeziku. Sažetak se i u propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog projekta.

 

 • Uvod: Naslov prvog poglavlja UVOD piše se iza sažetka napisanog na engleskom jeziku, pomjeren naniže za dva reda sa veličinom fonta 12 pt. Razmaci između teksta i naslova su jedan red veličine fonta 12 pt.

 

 • Naslovi i podnaslovi: Svi naslovi se pišu veličinom veličinom fonta 12 pt. bold (velika slova). Podnaslovi se obilježavaju veličinom fonta 12 pt. malim slovima (neboldirano). Tekst poglavlja piše se veličinom fonta 12 pt. Pravilo je da jedan naslov mora imati najmanje tri podnaslova ili nijedan podnaslov.

 

 • Zaključak: Zaključak se piše veličinom slova 12 pt. bold, velikim slovima, a tekst zaključka se piše veličinom slova 12 pt.

 

 • Bibliografija/literatura: Literatura se piše veličinom slova 12. pt. bold, velikim slovima, a tekst se piše veličinom slova 12 pt. Literaturu treba poredati abecednim redom i to prema: knjige, članci iz časopisa, zakoni, elektronska literatura i sl.

 

 • Citiranje: Svi korišteni izvori se navode prema APA formatu (https://apastyle.apa.org/). Ako je u radu preuzet ili se doslovce citira dio teksta, treba navesti i stranicu sa koje je preuzet citat. Obaveza je da bibliografski izvori moraju biti tačni i potpuni.

 

 • Tabele, grafikoni i slike: Ukoliko postoji potreba, u radu se navodi popis ilustracija i tabela navedenih u radu, s njihovim rednim brojevima.

 

 • K O T I Z A C I J A

 

 • Autori plaćaju 100,00 KM
 • Koautori plaćaju 50,00
 • Studenti plaćaju 50,00 KM
 • Plaćanje kotizacije se vrši na žiro – račun Univerziteta:

–  Uplatu kotizacije moći ćete  izvršiti prema uputama, koje će svi učesnici dobito     

   najkasnije do 15.05. 2021. godine.

 

Uplaćena kotizacija učesnicima osigurava:

– Učestvovanje u radu na Konferenciji i akreditaciju,

– Jedan primjerak ćasopisa (CD, blok, hemijska i sl.),

– Sudjelovanje na koktelu dobrodošlice,

– Svečanu večeru i osvježenje u pauzama,

– Certifikat o učestvovanju na Konferenciji.

U slučaju da se konferencija ne održi iz epidemioloških ili nekih drugih razloga kotizacija se neće plačati. U tom slučaju će se svi recenzirani radovi štampati u Ćasopisu za društvena istraživanja “Etika Bosne i Hercegovine”.

 

 • KORESPONDENCIJA I INFORMACIJE

 

Internacionalni univerzitet u Goraždu

Ul. Seada Sofovića Sofe 27. 73 000 Goražde

e-mail: melvedinjas@hotmail.com

tel: 387 63 266 257

 • NAPOMENA-

Etika Bosne i Hercegovine je i naučni časopis za društvena istraživanja, koji objavljuje stručne i naučne tekstove, teorijske i istraživačke radove prvenstveno iz.oblasti društvenih nauka. Radovi prezentirani na konferenciji će biti publikovani u časopisu. Časopis je dostupan i u režimu otvorenog pristupa: na stranici Internacionalnog univerziteta u Goraždu: www.iug.ba. Za učešće na Konferenciji će biti prihvaćeni samo oni radovi koji nisu prethodno objavljivani, niti podnijeti negdje drugo za objavljivanje. Autorima koji se ne budu pridržavali navedenog stila radovi će biti vraćeni na tehničku doradu. U slučaju, plagijarizma, lažiranja rezultata, ili kršenja etičkih standarda već objavljeni rad će biti povučen sa konferencije, a neće biti publikovan u Ćasopisu. Svi radovi podliježu recenziji na propisanom obrascu. Recenzijom će se utvrditi  da li je prijavljeni rad naučni, stručni, naučna kritika i sl.About the Author

Redakcija
Redakcija

Konkursi regiona
 
 

 

OVO JE SLOBODNA CRNA GORA – mediji za građane – 1

RADIO SLOBODNA CRNA GORA, serijal TV emisija koje pripremaju RTV Pljevlja i NVO Avlija kao jednu od brojnih aktivnosti iz projekta ‘’Ovo je Slobodna Crna Gora – mediji za građane’’ koji je podržala Američka ambasad...
by Redakcija
0

 
 

Promocija ”Enciklopedije Bošnjaka” Nazifa Veledara u Goraždu

Naučnu, kulturnu, historiografsku i svaku drugu duhovnu djelatnost prati odgovarajuća leksikografija, u vidu leksikona, rječnika, enciklopedija i drugih sličnih priručnika, u kojima se prati spomenuta produkcija. Nažalost...
by Redakcija
0

 
 

Objavljen ”Kovid dnevnik jednog učitelja” Matije Zorića

Kovid dnevnik jednog učitelja Iz štampe je izašla knjiga pod nazivom Kovid dnevnik jednog učitelja, autora Matije Zorića. Izdavač je Prosvjetna zajednica Crne Gore, recenzent profesorica Senada Đešević. Kao prosvjetni ...
by Redakcija
0

 

 

Izdavačka kuća Heliks: ”Viči tiše, bato” Ivone Bžezinove

Heliks je upravo objavio roman Viči tiše, bato, češke autorke Ivone Bžezinove. Ivona Bžezinova (1964), nagrađivana češka autorka, ubraja se u sam vrh savremenog evropskog stvaralaštva za decu. Odrasla je u gradiću Us...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Američka ambasada za razvoj slobode medija u Crnoj Gori

Američka ambasada u Crnoj Gori je podržala projekat NVO Avlija ”Ovo je Slobodna Crna Gora – mediji za građane” koji će se realizovati narednih godinu dana, medijski partner je Radiotelevizija Pljevlja. Op...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona

0 Comments


Be the first to comment!


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange