Avlija
Portal za kulturu, književnost i društvene teme
AdvertisementVijesti

13. Jula 2018.
 

UNIVERZITET ”HADŽI ZEKA” PEĆ: Upis studenata i na bosanskom jeziku

More articles by »
Written by: Redakcija
Oznake: ,

Prijemni ispit na bosanskom jeziku će se održati 25. 07. 2018. prema sljedećem rasporedu: Fakultet biznisa 25. 07. 2018 u 09:00 časova i Fakultet za menadžment u turizmu, hotelijerstvu i okoliša 25. 07. 2018. u 12:00 časova

 

Senat Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći obavljuje:

KONKURS

za upis studenata na prvu godinu osnovnih studija u akademskoj 2018/2019. godini.

Senat Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći, na osnovu kompetencije iz člana 102 Statuta Univerziteta, na održanom sastanku 07. 05. 2018, odobrio je prijedloge akademskih jedinica za broj studenata koji će biti primljeni u akademskoj 2018/19. godini, a na sjednici od 07. 07. 2018. usvojio je uslove i kriterije za upis na osnovne – diplomske studije.

 

 

I . OPŠTI USLOVI

 

 1. U okviru prvog konkursa za akademsku 2018/2019. godinu, na prvoj godini studija, Univerzitet „Haxhi Zeka“ u Peći upisaće 2417 studenta, od kojih će 1927 biti redovni studenti i 490 vanredni studenati.
 2. U odnosu na ukupan broj predviđenih učenika, Univerzitet će upisati do 2% redovnih studenata koji pripadaju članovima porodica boraca, (članovi uže porodice boraca su: suprug, supruga, djeca). Studenti ove kategorije biće raspoređeni proporcionalno prema procjentu u odnosu na ukupan broj studenata za svaki fakultetski program odvojeno.
 3. Pored ukupnog broja kandidata, određenog prema člana 1, zasnovanom na UA br. 09/2016. Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, Univerzitet će upisati do 12% (od ukupnog broja studenata) redovnih studenata manjinskih zajednica. Kvota od 12% rezervisanih mjesta za upis studenata koji pripadaju manjinskim zajednicama će biti podijeljena srazmjerno postotku ukupnog broja studenata za svaki pojedinačni fakultet.
 4. Na osnovu kvote Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, na Univerzitet mogu biti primljeni i studenti iz Crne Gore, Preševa, Bujanovca, Medveđe, Makedonije i Albanije. Broj redovnih studenata predviđenih za prijem iz ovih mjesta će biti do 5% (od ukupnog broja studenata određenog prema tački Člana 1. Kandidati koji su rođeni u nekom od ovih mjesta, a koji su srednju školu završili u Republici Kosovo, podliježu istim uslovima za prijem, kao i svi ostali kandidati sa Kosova.
 5. Izuzev posebnim uslovima propisanim za kandidate, kao u tački 2, 3, i 4, ako isti uspiju da se kvalifikuju unutar predviđenog broja, kao u tački 1, onda se ti kandidati neće računati u okviru rezervisane kvote.
 6. Na temelju humanitarnih razloga, Univerzitet „Haxhi Zeka“ u Peći zadržava pravo prijema kandidata sa posebnim potrebama.
 7. Pravo na upis na Univerzitetu „Haxi Zeka“ u Peći imaju svi kandidati sa Kosova, kandidati koji su uspješno završili srednju školu na Kosovu ili van Kosova i kandidati koji posjeduju diplomu o završenoj srednjoj školi.
 8. Na Univerzitetu „Haxhi Zeka“ se mogu primiti i kandidati iz drugih država pod istim uslovima konkurencije sa kandidatima na Kosovu.
 9. Kandidatima koji nisu sa Kosova smatraju se oni koji su srednju školu završili van Kosova, gdje je tokom prijave na konkursu neophodno utvrditi priznanje školske institucije na osnovu liste Ministarstva za obrazovanje, nauke i tehnologije, a pri tome se ista predaje svim akademskim jedinicama.
 10. Priznanje diploma za institucije van Kosova se može utvrditi na osnovu rješenja za priznanje/nostrifikaciju izdate diplome od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju na Kosovu.
 11. Univerzitet će obezbijediti pripremu testova za prijemni ispit na jeziku na kojem su kandidati završili prethodno školovanje ili/i na jeziku za koji se izjasne putem prethodno popunjenog obrazca za izricanje, osim u posebnim slučajevima gdje će test biti pripremljen na jeziku na kojem se odvija program.
 12. Povodom aplikacije kandidata koji pripadaju manjinskoj zajednici, relevantne akademske jedinice vrše provjeru pedagoške dokumentacije obuhvatajući svjedočanstva i diplomu na jeziku na kojem su završili srednju školu.
 13. Lažna izjava u formularima za izjašnjavanje, na osnovu člana 391 Krivičnog zakona (KOD BR. 04/L-082) Republike Kosova, smatra se krivičnim prekršajem.
 14. Kandidati koji su upisani na nekom od programa bilo kog nivoa u okviru Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći, nemaju pravo aplikacije na nekom drugom programu studije na UHZ dok ne završe prethodno upisane studije ili dok se ne ispišu sa aktualnog programa studija.
 15. Za upis na Univerzitetu „Haxhi Zeka“, za akademsku 2018/2019. godinu, kandidati ne mogu konkurisati na više od jednog fakulteta, smjera ili programa.

 

NAČIN IZBORA KANDIDATA

 1. Izbor kandidata za sve fakultete će se odviti na osnovu sljedećih kriterija:
 2. Za učenike koji imaju diplomu o završenoj srednjoj školi, ali pri tome nisu polagali maturski test:

Maksimalan broj poena na osnovu sljedećih kriterijuma je 100 poena, i to:

– Uspjeh u srednjoj školi do 30 poena, i

– Uspjeh na prijemnom ispitu do 70 poena.

 1. Za učenike koji imaju diplomu o završenoj srednjoj školi i koji su uspješno položili maturski test:

Maksimalan broj poena na osnovu sljedećih kriterijuma je 100 poena, i to:

 • Uspjeh u srednjoj školi do 30 poena,
 • Uspjeh na maturskom ispitu do 30 poena,
 • Uspjeh na prijemnom ispitu do 40 poena.
 1. Pravo na upis imaju samo kandidati koji postignu 40% od ukupnog broja predviđenih poena za prijemni ispit.
 2. Kandidati koji ne postignu najmanje 40% od ukupno predviđenog broja poena na prijemnom ispitu ne mogu biti primljeni iako bude upražnjenih mjesta na osnovu konkursa.
 3. Izuzev posebnim uslovima propisanim za kandidate kao u paragrafu 2, i 3 tačke III, kandidati koji konkurišu na osnovu kriterija određenih u paragrafima 2, 3 i 4 tačke I, pravo upisa imaju samo oni kandidati koji koji dostignu 30% od broja poena predviđenih za prijemni ispit.
 4. Fakulteti organizuju održavanje prijemnog ispita za nastavne predmete koje određuju akademske jedinice.
 5. Fakulteti sa posebnim specifikacijama organizuju praktičan ispit za određene predmete i discipline.
 6. Akademske jedinice su obavezne da listu sa prijavljenim kandidatima dostave Rektoratu Univerziteta „Haxhi Zeka“ i istu objave na Internet stranici.
 7. Za funkcionisanje programa akademske jedinice neophodan je minimlan broj od 20 studenata, izuzev Fakulteta za Umjetnost, gdje se grupa može formirati i sa manjim brojem studenata.
 8. Ukoliko je broj poena nekih kandidata rangiran kao posljednji na listi primljenih kandidata jednak sa drugim kandidatima van planiranog broja za upis, izbor kandidata će se izvršiti na osnovu uspjeha sa prijemnog ispita. Međutim, ako su poeni sa prijemnog ispita isti, onda će se uzeti u obzir uspjeh iz srednje škole. Ukoliko je i uspjeh iz srednje škole isti, onda prednost imaju kandidati ženskog spola.
 9. Upis primljenih studenata na prvoj godini osnovnih studija će se realizovati u Centralnoj administraciji Univerziteta, rasporedom određenom porema konkursu.

 

III. Rasporedi (rokovi) konkursa

 

Za upis studenata na prvoj godini osnovnih studija, rasporedi su sljedeći:

 1. Podnošenje dokumentacije traje od 09. 07. 2018. do 23. 07. 2018 sa početkom od 09:00 do 15:00 časova (prijem dokumentacije će se odvijati svakog dana, osim nedjelje).
 2. Prilikom prijave kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 3. Izvod rođenih/ekstrakt (original),
 4. Svjedočanstva svih razreda srednje škole (original ili noterizovano),
 5. Diplomu o završenoj srednjoj školi, ukoliko je imao maturski ispit (original ili noterizovano),
 6. Kopiju lične karte,
 7. Ispunjenu aplikaciju, koja se može preuzeti sa Internet stranice nakon online aplikacije (http://apliko.unhz.eu).
 8. Uplatnicu od 2.50€ (uplatnica se preuzima sa Internet stranice UHZ-a u Peći, dok se uplata vrši u banci),
 9. Rješenje o priznanju (nostrifikaciji) školovanja van zemlje.
 10. Prilikom aplikacije svi kandidati su u obavezi da neophodnu dokumentaciju, kao u tački 2, dostave na šaltere odgovarajućeg fakulteta.
 11. U zamjenu za dokumenta pod tačkom b) i c) mogu se prihvatiti i duplikati samo ukoliko se dostavi i uvjerenje od kompetentnih organa o izgubljenim, oštećenim ili ukradenim dokumentima.

P.S. Nakon ekstrakcije dokumenata duplikata, originalni dokumenti se ne mogu koristiti od strane kandidata, jer se smatra krivičnim prekršajem.

 1. Obavještenja i raspored za mjesto održavanja prijemnog ispita mogu se dobiti na odgovarajućem fakultetu, kao i na Internet stranici institucije. Datumi održavanja prijemnog ispita su određeni, kao u nastavku:

 

Prijemni ispit će se održati 25. 07. 2018. prema sljedećem rasporedu:

 

 1. Fakultet biznisa 25. 07. 2018 u 09:00 časova
 2. Pravni fakultet 25. 07. 2018. u 09:00 časova
 3. Fakultet za menadžment u turizmu, hotelijerstvu i okoliša 25. 07. 2018. u 12:00 časova
 4. Fakultet agrobiznisa 25. 07. 2018. u 12:00 časova
 5. Fakultet umjetnosti 25. 07. 2018. u 09:00 časova
 6. Na prijemnom ispitu svi kandidati moraju posjedovati sljedeće identifikacione dokumente: ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, tj. dokumenta bez kojih ne mogu prisustvovati na prijemnom ispitu. Tokom prijemnog ispita, pristup mobilnim telefonima je zabranjen.

 

 1. PRELIMINARNI I ZAVRŠNI REZULTATI
 2. Objavljivanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita će se realizovati najdalje do 26. 07. 2018. na Internet stranici fakulteta.
 3. Objavljivanje završnih rezultata prijemnog ispita će se realizovati najdalje do 28. 07. 2018. na Internet stranici fakulteta.
 4. PRAVO ŽALBI I ROK ŽALBI
 5. Kandidati koji nisu primljeni mogu dostaviti žalbu odgovarajućem fakultetu najkasnije 48 sati nakon objave rezultata. Nakon ovog roka, žalbe se neće prihvatati. Razmatranje žalbi se može odviti samo od strane Komisije za razmatranje žalbi na odgovarajućem fakultetu.
 6. Kandidati koji nisu primljeni mogu podići svoju dokumentaciju na odgovarajućem fakultetu od 30. 07. 2018. do 31. 07. 2018.
 7. Kandidatima se predlaže da prije prijave izvrše dovoljno kopija dokumenata, jer se originalni/noterizovani dokumenti ne mogu preuzeti do diplomiranja ili ispisa sa fakulteta.
 8. Na programima na kojima se ne ispuni broj predviđenih kandidata na osnovu konkursa, dodatni konkurs će biti objavljen.
 9. Za detaljnije informacije kandidati se mogu obratiti akademskim jedinicama na Internet stranici: unhz.eu.

 

 1. ROKOVI ZA UPIS PRIMLJENIH STUDENATA
 2. Upis i fotografisanje primljenih kandidata realizovaće se prema sljedećem rasporedu:
 • Fakultet biznisa 09. 2018. od 09:00 – 15:00 (na Fakultetu biznisa)
 • Pravni fakultet 09. 2018. od 09:00 – 15:00 (na Pravnom fakultetu)
 • Fakultet za Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i okoliša 09. 2018. od 09:00 – 15:00 (na Fakultetu biznisa)
 • Fakultet agrobiznisa 09. 2018. od 09:00 –15:00 (na Pravnom fakultetu)
 • Fakultet umjetnosti 09. 2018. od 09:00 – 15:00 (na Pravnom fakultetu).
 1. Kandidati koji se ne uspiju upisati u okviru određenih rokova mogu se dodatno registrovati do 30. 09. 2018. Van ovog roka primljeni kandidati se neće moći upisati, prema tome molimo sve kandidate da se pridržavaju određenih rokova.
 2. Za upis primljeni kandidati trebaju dostaviti:
 3. Popunjenu prijavu, koja se uzima tokom upisa,
 4. Dvije slike (format 4.5 x 6 cm), koje moraju biti u skladu sa normama i pravilima za ličnu dokumentaciju,
 5. Za kandidate državljane Republike Kosova, koji započinju studije na Univerzitetu “Haxhi Zeka” u Peći, prva godina studija je besplatna.
 6. Uplatnica za jedan semester, za kandidate koji nisu državljani Republike Kosova, je u vrijednosti od 25€ za osnovne studije, odnosno 125€ za vanredne studije.
 7. Uplata se može izvršiti u jednoj od banaka uz prijavu za uplatnicu, koja se može preuzeti na web stranici Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći.


About the Author

Redakcija
Redakcija
Ministarstvo kulture i medija
 
 

 

Poezija Ernada Dedovića

Bekara (Al-Baqarah) Izveo čovjek na pašnjak kravu. on pune glave, ona punog stomaka. On nju podsjeća na figuru praznih koraka, a ona njega podsjeti na Bekaru. Miradž Kad god padne na sedždždu, čovjeku do mene, zaškripi...
by Redakcija
0

 
 

Said Šteta: Princ iz moje bajke

Princ iz moje bajke   Prvo sam usnio princezu kako joj prsti vezu most do moga oka i dočekao da stane u moje stihove raspjevane sreća od suza duboka   Sanjao princa juče osmijeh mi novi obuče u bajku da krenem s njim ...
by Redakcija
0

 
 

Radio Slobodna Crna Gora – 10

RADIO SLOBODNA CRNA GORA Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD. RADIO SLOBO...
by Redakcija
0

 

 

Novosti iz Bosanskog akademskog društva u Austriji (BADA)

Bosansko Akademsko Društvo u Austriji (BADA), povećava ove godine  obrazovno/naučni dio programa “834. rođendan Bosne / Povelje bana Kulina”. Ova tradicionalna manifestacija predstavlja najznačajniji kulturni događaj...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 

Svjetlo dana ugledala zbirka priča ”Halt! Halt” Mirze Herce

„Uz kahvu, lagano“   #SVJETLO­_DANA_UGLEDALA_ZBIRKA_PRIČA   #HALT_HALT   #MIRZA_HERCO   Zbirka priča „Halt! Halt!“, prvijenac Mirze Herce, u ovom ludom svijetu, i u ovom ljubavlju nesklonom vremenu, u...
by Redakcija
0

 
Konkursi regiona
 
Secured By miniOrange